Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Latihan Soal pelajaran agama islam


Soal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang pelajaran agama islam dimana soal tersebut merupakan Latihan Soal pelajaran agama islam Bagi sobat semua yang ingin menguasai materi ini lebih dalam silahkan simak soal PG berikut ini.

1. Dalam beribadah selain ikhlas harus dengan billah artinya...
a.       Karena berharap mendapatkan imbalan
b.      Menurut tata cara yang diajarkan oleh Rosulullah
c.       Dilakukan karena diajak orang lain
d.      Dilakukan dengan tata cara yang bukan diajarkan Rosulullah

 

2.      Allah mengangkat nabi Daud sebagai khalifah. Arti dari khalifah yaitu: ...
a.       Penguasa                            d. Pengganti
b.      Pemakmur                          e. Pemberi
c.       Pemilik                               
3.      Dibawah ini adalah salah satu Khulafaur Rasyidin: kecuali
a.       Umar Bin Khotob                   c. Usman Bin Affan
b.      Ali Bin Abi Tholib                        d. Bilal
4.      Yang dimaksud syirik yaitu...
a.       Sikap dan prilaku tercela yang hukumnya haram
b.      Sikap prilaku menyekutukan Allah
c.       Meninggalkan apa yang wajib dikerjakan
d.      Prilaku yang terpuji
e.       Prilaku yang mendapat ridho allah
c.       Surat Azariah                                  
5.      sholat fardu berjumlah berapa rokaat
a.      12
b.      i13
c.    17
d.      8
6.      Allah menjadikan sari pati tanah menjadi nutfah. Yang dimaksud nutfah adalah...
a.       Air berisi spertozoa             d. Rumput
b.      Segumpal daging                 e. Segumpal darah
c.       Rahim/kandungan                           
7.      umara bin khattab .adalah kholipah yang ..
a.       ke dua                          c. 4
b.      3                                    d. 5
8    Pengertian dari tauhid secara harfiah ialah !
a.      Satu
b.      Dua
c.      Trinitas
d.      Maha Agung
9.      Abu Bakar Asiddiq Ra adalah kolifah yang …
a.       ke dua                          c. 4
b.      3                                    d. 5
10.  Yang termasuk riya’ adalah…
a.       Memperlihatkan ibadah dengan maksud bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji
b.      Beribadah berniat untuk mendapatkan ridho Allah
c.       Ingin mendapatkan imbalan dari Allah
d.      Untuk mendapatkan gelar
e.       Supaya masuk surga

11.  Yang dimaksud syirik yaitu...
a.       Sikap dan prilaku tercela yang hukumnya haram
b.      Sikap prilaku menyekutukan Allah
c.       Meninggalkan apa yang wajib dikerjakan
d.      Prilaku yang terpuji
e.       Prilaku yang mendapat ridho allah
12.  Berikut ini termasuk kandungan surat al-bayyinah ayat 5 kecuali...
a.       Perintah mengerjakan sholat
b.      Suruhan mengeluarkan zakat
c.       Larangan bergaul dengan orang yang tidak beriman
d.      Perintah mengerjakan sholat dengan ikhlas
e.       Mengerjakan sesuatu dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah
13.  sholat meminta petunjuk di sebut sholat.
a.       isya                 d. istisqa
b.      sholat istikharah                       e. salah semua
c.       malam
14.  Yang termasuk riya’ adalah…
a.       Memperlihatkan ibadah dengan maksud bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji
b.      Beribadah berniat untuk mendapatkan ridho Allah
c.       Ingin mendapatkan imbalan dari Allah
d.      Untuk mendapatkan gelar
e.       Supaya masuk surga
15.  Contoh ibadah mahdah adalah...
a.       Haji                                                d. Mengemis
b.      Membantu orang tua                       e. Beribadah tidak pasti
c.       Bersikap amana               

 
jawablah pertanyaan ini dengan singkat dan benar


1.    Coba tulis Sejarah nabi muhammad saw secara singkat
2.    Yang dimaksud  makruh  yaitu...
3.    Tuliskan doa sholat hajat
4.    Tuliskan secara singkat tentang sejarah Bani Umayyah
5.    Kata Robbil ’alamin menunjukkan bahwa tuhan...
6.    Tuliskan doa sebelum dan sesudah makan
7.    Apa pengertian aqidah dalam islam
8.    Wamahyaya pada surat Al-an’am dapat diartikan ...
9.    Kata Robbil ’alamin mengandung hukum bacaan
10.    Apa yang di maksud dengan Pengertian  Sholat Wajib

 

Tag(s) : #edukasi

Share this post

Repost 0